Holdledervejledning ungdom

Vejledning for Stenhusets hold- og stævneledere

Hent som PDF

Kære leder.

Formålet med denne skrivelse er at afhjælpe de små problemer, som traditionelt er forbundet med at være holdleder eller leder på ture til udenbys stævner. Du vil finde oplysninger om dine pligter og rettigheder, samt vejledning i de gældende turneringsregler ud fra et valgt eksempel. Jeg er helt sikker på, at du vil få nogle sjove stunder sammen med spillerne, og på klubbens vegne vil jeg gerne takke dig for din indsats.

 1. De forskellige turneringsformer.

  1. Den mest almindelige spilleform i ungdomsrækkerne er 3-mandshold med reserve. Dette er gældende for klubbens hold i DBwFs turnering. En normal seriekamp omfatter to baner (et banesæt). Banenummer for de enkelte kampe fremgår af scoresedlerne, som udleveres hos dommeren. Kampene afvikles i runder. I hver runde spiller alle holdene mod hinanden i kampe á 1 serie. Det varierer hvor mange hold der er i serierne, men det ligger i reglen mellem 3 og 9. Hvis der er fire hold i serien spilles 3 kampe pr. runde (en kamp mod hvert af de andre hold) o.s.v. I Eliteserien & bowlingligaen ungdom deltager i reglen 8 hold, således at der i hver runde spilles 7 kampe. Ellers er reglerne de samme. I kampene spilles der amerikansk spillemåde, dvs. baneskifte med modstanderen efter hver rude. Følg pilene!

   

 2. Holdlederens pligter og rettigheder.

  1. Inden kampen spilles skal de originale scoretavler, som udleveres hos turneringsdommeren, påføres alle spillernes navne og medlemsnumre. Reservespillerens navn skal stå i den særlige rubrik ”reservespiller”. Er der ikke udtaget en reservespiller, skal der sættes en vandret streg gennem navnefeltet. Hvis der på scoretavlen er plads til flere navne end der er spillere på holdet, skal disse felter blot forblive tomme. Husk at kontrollere navne og medlemsnumre med spillerne. Fejl koster bøde til klubben!
  2. Af scoretavlen fremgår det i hvilken rækkefølge man skal spille mod de andre hold. Det fremgår også, hvilke(n) bane(r) holdet skal spille på.
  3. Holdlederen skal inden kampen sikre sig, at alle spillere er reglementeret påklædte. En spiller, der ikke er iført klubtrøje, må ikke stille til start uden turneringslederens tilladelse. I alle tilfælde vil det koste klubben en bøde! Spilleuniformen for ungdomsspillere består kun af klubtrøjen. De mørkeblå benklæder / nederdel er således ikke obligatorisk, men det ser selvfølgelig pænest ud, hvis spillerne er ens påklædt.
  4. Under kampen er holdlederen ansvarlig for udskiftninger og registrering af resultater, evt. på de udleverede kladdesedler eller på scoretavlen. Holdlederen er endvidere holdets talsmand overfor turneringsdommeren og/eller modstandere i tilfælde af uoverensstemmelser. Det er ligeledes holdlederens pligt at sikre en sportslig korrekt opførsel. Under kampen skal udskiftninger altid straks meddeles til modstanderens holdleder.
  5. Udvis positivitet, koncentration, selvkontrol, engagement og frem for alt godt humør. Det gør dit hold stærkere.
  6. Efter kampen skal holdlederen udfylde og underskrive den originale scoretavle. Det er holdlederens ansvar, at turneringsdommeren får scoretavlen hurtigt muligt efter kampen.
  7. Spillernes egenbetaling (5 kr. pr. serie) opkræves af holdlederen, enten før eller efter kampen, og afleveres til ungdomsudvalget senest den følgende torsdag. Beløbet kan også overføres til klubbens kontonummer.
  8. Ved kørsel til udenbys kampe godtgøres efter gældende takster. Torsdagen forud for afrejsen får holdlederen udbetalt kørselsgodtgørelsen. Beløbet overføres normalt til bankkonto.

  9. Al kritik af holdlederens eller spillernes dispositioner og opførsel hører ikke hjemme under kampen, men derimod på et holdmøde efter kampen eller i forbinde med træningen. Det er om nødvendigt holdlederens ansvar at behandle uoverensstemmelser efter kampen eller indkalde til holdmøde.
  10. Ved hjemmerunder i Løvvang Bowling Center skal holdlederen sikre, at hele rundens resultater bliver indtastet i bowlingportalen. Vejledning hertil fås hos klubbens ungdomsleder. Holdlederen kan enten selv indtaste resultaterne eller uddelegere til en anden.

   

 3. Stævnelederens pligter og rettigheder.

  1. Når du er leder på en tur til et udenbys stævne, er det dit ansvar, at turen forløber på en forsvarlig måde. Spillerne skal opføre sig i overensstemmelse med klubbens sportsånd og støtte og hjælpe hinanden.
  2. Ved ankomst til et større stævne skal alle spillerne før deres start have indløst slagsedler og evt. betale for pakketilbud (med mindre betaling er sket på forhånd ved elektronisk overførsel). Det er ofte en god ide at lederen indsamler penge og medlemskort og ordner det hele på en gang. Under spillet kan du i det omfang det er nødvendigt hjælpe med at udfylde slagsedler.
  3. Sørg for at alle spillere efter starten får udfyldt og underskrevet deres slagseddel inden den afleveres til turneringslederen.
  4. Sørg for hele tiden at vide hvor spillerne befinder sig. Hvis nogle spillere beder om lov til at forlade hallen, sørg da for at vide hvor de skal hen og giv besked på, hvornår de skal være tilbage.
  5. På overnatningsstedet skal stævneledelsens anvisninger følges og respekteres. Hvis der overnattes i gymnastiksal skal der være forsvarlig ro i lejren, når lyset slukkes.
  6. Indtagelse af alkohol hører sig ikke til i forbindelse med ungdomsstævner, hverken for spillere eller holdledere. Heller ikke under fællestransport i bus eller tog, og heller ikke selv om ledere fra andre klubber måtte have en anden opfattelse.
  7. Hvis spillerne kommer med spørgsmål vedrørende stævnet, sørg da for at søge svar hos stævneledelsen, hvis du ikke umiddelbart selv kan svare.

   

 4. Gældende love og regler.

  Generelt skal du se turneringsdommeren som vejleder og respektere hans/hendes afgørelser. Selv dommere kan imidlertid begå fejl, og i dette tilfælde kan du benytte din ret til at protestere, enten over dommeren eller modstanderen. Her er et eksempler på et problem, som kan opstå:

  Udskiftningsreglerne siger, at man må skifte ud efter hver afsluttet serie. Man må også skifte midt i en serie, men dermed låser man holdet for yderligere udskiftninger i samme kamp. Det er sådan, at én spillerunde betragtes som én kamp, så skifter man ud midt i en serie må man ikke skifte ud mere i den pågældende runde. Man må ALDRIG skifte ud to gange i samme serie, og hvis en kamp består af mere end en serie må man efter at have skiftet ud midt i en serie slet ikke skifte mere i kampen. Observerer du brud på udskiftningsreglerne hos modstanderen skal du gøre holdlederen opmærksom på fejlen. Hjælper dette ikke skal du henvende dig til dommeren. I yderste konsekvens kan du vælge at indgive en protest.

  Holdledere anbefales i øvrigt at gennemlæse de generelle spilleregner, som kan lånes hos ungdomslederen.

Rev. 02-2019

Template Design Ext-joom.com