Der blev i dag i Viby ved Århus afholdt ordinært repræsentantskabsmøde i Jydsk Bowling Union. I mødet deltog fra Stenhuset som delegerede Ninna Larsen, Bastian E. Jensen og undertegnede, samt Svend Erik Larsen som seniorleder, Chresten Møller Nielsen som resultatformidler og Poul Erik Larsen som licensformand og ansvarlig for resultatformidling vedrørende stævner.

Beretningerne blev behandlet. Der var primært kommentarer og debat til formandens, seniorlederens og ungdomslederens beretning. Jeg roste at Unionen havde støttet Danmarks Bowling Forbund med likviditet sidste sommer, og påtalte den dårlige økonomiske styring der har medført et overskud på ca. 150.000 kr. i 2012, en afvigelse fra budgettet på ca. 125.000 kr. Jeg påtalte endvidere at man i budgetforslaget for 2013 forventer et nulresultat, til trods for at der alene er nye aktiviteter for 24.500 kr.

Regnskab og budget blev godkendt. Jeg foreslog at omkostningerne i bestyrelsens budgetforslag blev reduceret med 60.000 kr, men dette forslag blev forkastet. Dommerhonorar er ikke længere en del af JBU's regnskab, idet denne post (Turneringsansvarlig) er udgået af det vedtagne budget for 2013.

Der blev vedtaget ændringer til Jydsk Bowling Unions love som bl.a. indebærer at der fremover kan være spillende dommere til kampe under JBU regi, og at dommere fremover ikke behøver licens, men alene skal være medlem af en klub under JBU. Fremover regnes en spillerunde som en hel kalenderuge.

Under behandling af licenssatserne for 2014 foreslog jeg, i forlængelse af at der efter min opfattelse opkræves for meget ind i licens i forhold til behovet, og at egenkapitalen ultimo 2012 er 556.000 kr., at der fra Danmarks Bowling Forbund tilbagebetales lån med 51.000 kr. i 2013 og 96.000 kr. i 2014, samt at omkostninger til kopimaskinen på 47.600 (2012) ophører ved udgangen af 1. kvartal 2014, at licensen reduceres med 30 kr. for senior og halvdelen for ungdom og pensionister. Ungdomslederen for JBU Helle Sørensen foreslog at ungdomslicensen til JBU reduceres til 0 kr.

Der blev i forlængelse heraf vedtaget for 2014 at seniorlicensen reduceres med 30 kr., pensionister med 15 kr., ungsenior med 22,50 kr., og at ungdomslicensen til JBU er 0 kr.

Svend Erik Larsen modtog ikke genvalg som seniorleder, Chresten blev genvalgt som ansvarlig for resultatformidling Syd og Poul Erik Larsen blev genvalgt som licensformand og ansvarlig for resultatformidling vedrørende stævner.

Ny seniorleder er Nils Jensen, der snart afgår som leder af DM/DT-udvalget i Danmarks Bowling Forbund. Kasserer Leif Hansen modtog ikke genvalg som kasserer. Ny kasserer er den tidligere næstformand Hans Græsvig. Der blev ikke valgt nogen ny næstformand, ligesom der ikke blev valgt en suppleant til bestyrelsen.

Mødet blev afsluttet hurtigt. Allerede kl. 15 var mødet gennemført.

Der er i aften afholdt repræsentantskabsmøde i Aalborg Kredsen. Fra Stenhuset deltog Per Høberg og undertegnede som repræsentanter. Der var i alt fremmødt 17 repræsentanter ud af i alt 25 mulige.

Formanden, seniorlederen og ungdomslederen aflagde beretning. Seniorleder Svend Erik Larsen redegjorde grundigt for dommerordningen og den tilhørende økonomi i relation til dommerhonorarer. Ungdomsleder Lars Høberg fortalte om Aalborg Cup, SAMs ungdomstræf og Løvvang Easter Challenge. Der er et fokus på at sikre at Aalborg kredsen ikke har underskud på de planlagte aktiviteter. Det blev besluttet at klubber fra nabobyer kan indbydes til Aalborg Cup, i det omfang der er ledige pladser.

Regnskab og budget blev godkendt. Regnskabet for SAM's Ungdomspris blev ligeledes godkendt.

Stenhuset havde stillet forslag om væsentlige ændringer til Aalborg Kredsens love. Ændringerne blev vedtaget med nogle små justeringer, således at der nu gælder nye tidsvarende vedtægter for Aalborg Kredsen.

Formand og ungdomsleder blev genvalgt. Der blev ikke valgt nogen suppleant til bestyrelsen. Fra Stenhuset blev Michael G. Hansen genvalgt som revisor.

Lørdag d. 23. februar havde Stenhuset arrangeret en venskabelig dyst i Løvvang Bowling Center, hvor ungdommens, damernes og herrernes førstehold skulle dyste mod hinanden. Arrangementet er et led i klubbens målsætning om løbende at bygge bro mellem ungdoms- og seniorafdelingen, således at ungdomsspilleren får den bedst mulige overgang og hurtigt lærer seniorspillerne at kende på en god måde.

Holdopstillingerne var som følger:

Herrer: Peter, Torben, Erik, Lars M, Per H og Leo
Damer: Sascha, Heidi, Anne, Randi, Maria og Dorthe
Ungdom: Marc, Rikke, Jeremy, Mika, Daniel og Karina

Der blev spillet fire serier: Først 6-mandshold, dernæst 2 seriers trio mod direkte modstander, og slutteligt en direkte dyst mellem ungdom, damer og herrer på hver bane.

Ungdommen var på forhånd tildelt 10 kegler i handicap pr. serie, men dette skulle vise sig overflødigt. Ungdommen endte nemlig med at vinde med 31 point, mens herrerne opnåede 25 point og damerne 17 point. Selv uden handicaptillægget ville ungdomsspillerne have vundet! De seks unge talenter spillede virkelig god bowling og vil helt sikkert blive en stor gevinst for Stenhusets seniorafdeling på sigt, hvis de om nogle år fortsat har lyst til at bowle i den hvide trøje.

I første serie (6-mandshold) blev der vist rigtig god bowling. Damerne bragede af sted med 1242, men det var ikke nok til at slå ungdommen (1274). Herrerne kom skidt fra start med en serie på 1084. Efterfølgende tog herrerne teten i triokonkurrencen, men ungdommen spillede fortsat overbevisende. Og i den sidste serie blev tingene sat på plads.

Arrangementet sluttede med hygge, pizza og sodavand i LBKs lokaler ved siden af bowlinghallen. Tak til alle deltagerne for en god formiddag - og tillykke til ungdomsspillerne med sejren :-)

I den kommende weekend spiller vores hold i Dameligaen runde i Løvvang. Specielt om lørdagen ser det interessant ud, hvor vi skal møde de 3 hold - ST, Viborg og Stars and Strike - som i stillingen er lige bag ved os.

Mød op og støt pigerne, specielt om lørdagen, hvor vi starter kl. 14.

Det er med stor sorg, at Bowlingklubben Stenhuset har modtaget meddelelse om, at vort medlem Lis Johnsen er død efter nogen tids sygdom.

Lis Johnsen var en ildsjæl, som udover sit medlemskab af Stenhuset, også var primus motor for Team 2000, der i gennem en årrække har haft mange hold med i halturneringen.

Vore varme tanker går til Lis familie. Bisættelsen, der efter familiens ønske foregik i stilhed, har fundet sted.

Æret være Lis Johnsens minde.

Der blev lørdag eftermiddag afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund. Det er så vidt vides første gang, at der har været afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Danmarks Bowling Forbund.

Jeg deltog som repræsentant for Stenhuset i mødet.

Baggrunden er at Forbundets bestyrelse havde fundet det nødvendigt, som følge af at to bestyrelsesmedlemmer tidligere på efteråret trak sig fra deres poster.

Mødets hovedformål var at få valgt nye bestyrelsesmedlemmer.

Der var til mødet, der blev holdt i lokaler ved Fredericia Idrætscenter, mødt repræsentanter fra 79 klubber, pænt over de 25% der var betingelsen for at være beslutningsdygtige.

Bestyrelsen indstillede den hidtidige suppleant til bestyrelsen Torben V. Andersen til posten som næstformand, og han blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen indstillede Jette Bergendorff til den ledige post som bestyrelsesmedlem, og hun blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen indstillede Henning Salling til posten som suppleant til bestyrelsen, og han blev valgt uden modkandidater.

Henning Salling kunne som følge af valget ikke fortsætte på posten som formand for diciplinærudvalget, og bestyrelsen meddelte at man har udpeget det hidtidige medlem af diciplinærudvalget Henrik Andersen som ny udvalgsformand.

Der er den specielle situation for suppleanten, at som følge af at bestyrelsesmedlem Dennis Blomholt har sygeorlov, indtræder Henning Salling direkte i bestyrelsen, indtil sygeorloven ophører.

For alle valgene gælder at valgperioden er frem til det næste ordinære repræsentantskabsmøde der afholdes i maj måned 2013.

Stenhuset ønsker alle tillykke med valget, samt held og lykke med arbejdet.

Inden valgene gennemgik Forbundsformand Per Henriksen den økonomiske situation, status på igangværende projekter, plan for resten af året og tanker omkring de kommende år.

Danmarks Bowling Forbund forventes at få et regnskabsmæssigt underskud i 2012 på knap 3 mio. kr. Det skal dog bemærkes at største delen af dette beløb skyldes ekstraordinære omkostninger som følge af ændrede regnskabsprincipper og ekstraordinære afskrivninger.

Den økonomiske situation er meget presset, og likviditeten holdes kun sammen som følge af et lån hos DIF, samt en kredit hos Forbundets bankforbindelse Sydbank (der har overtaget den fra Forbundets hidtidige bankforbindelse Tønder Bank).

Der vil en af de nærmeste dage blive adgang til at se det materiale som blev præsenteret på mødet. Materialet bliver offentliggjort på bowlingsport.dk

Stenhuset har indgået en partneraftale med EnergiNord om ForeningsEl.

Aftalen indebærer at Stenhuset modtager 0,02 kr. for hver kilowatttime som forbrugere tilmeldt aftalen køber hos EnergiNord.

Salg af strøm blev for nogle år siden liberaliseret, og alle husstande og virksomheder kan frit vælge hvem de vil købe strøm af. EnergiNord har valgt at tilbyde et produkt de kalder ForeningsEl hvor de bruger markedsføringspenge på at støtte lokale foreninger, fremfor at købe tv-reklamer, avisannoncer og andre traditionelle markedsføringsmetoder.

Stenhuset har valgt at samarbejde med EnergiNord fordi vi mener at ForeningsEl er et godt koncept, og samtidigt et attraktivt produkt. Samtidigt giver det en økonomisk støtte til klubben.

Stenhusets bestyrelse opfordrer alle medlemmer og andre støtter af klubben til at tilmelde sig ForeningsEl med støtte til Stenhuset. Spørg også familie og venner om de vil støtte Stenhuset. Bemærk at du kan melde din privatbolig til, dit sommerhus og mindre virksomheder (op til 100.000 kWh om året).

Du kan tilmelde dig ved at klikke på ForeningsEl logoet på forsiden af hjemmesiden, eller ved at skrive dig på lister som Erik i den kommende tid, vil have med i hallen i forbindelse med træning mv. Du vil også kunne få en liste af Erik, som du kan tage med til familie og venner, som de kan skrive sig på. Den udfyldte liste afleverer du til Erik igen, så sørger han for den videre tilmelding.

Nedenfor finder du svar på en række spørgsmål der typisk stilles til ForeningsEl:

Hvad sker der når jeg melder mig til ?

Du modtager et bekræftelsesbrev fra EnergiNord. Når du modtager brevet behøver du ikke at gøre yderligere. Du har to ugers fortrydelsesret når du modtager brevet.

Er 2 øre noget værd ?

Ja. En almindelig husstand kan bidrage med mellem 50-100 kr. om året afhængigt af forbrug. En mindre virksomhed endnu mere.

Skal jeg have EnergiNord i forvejen ?

Nej. Alle kan melde sig til, også hvis man bor i den anden ende af landet. Hvis du får leveret strømmen af et andet selskab, får du dog to regninger i stedet for en, men samlet bliver prisen den samme som hvis du fik en samlet regning.

Hvad hvis jeg fortryder ForeningsEl ?

Der er en måneds opsigelse til udløbet af en måned.

Hvem betaler de 2 øre som Stenhuset modtager ?

Læs svaret her.

Er ForeningsEl dyrere end andre produkter ?

Nej, indtil videre har der være det billigste produkt. Se selv her.

Andre spørgsmål om ForeningsEl som EnergiNord har svar på.

Se spørgsmål og svar her.

Hvis du har yderligere spørgsmål ?

Henvend dig til Erik eller Lars.

 

Kære medlemmer af Stenhuset

Tusinde tak for den flotte deltagelse i anledningen af Knud Eriks død og begravelse.
Det var en meget flot buket, et overvældende fremmøde i kapellet og nogle usædvanligt flotte ord på jeres hjemmeside.

Det varmer meget at mærke denne deltagelse, og det er dejligt at vide, at den megen tid som Knud Eriks brugte på og kærlighed han havde for sporten - og ikke mindst Stenhuset - blev værdsat.

Bowling var en meget stor del af Knud Eriks liv, og vi husker ham som meget passioneret og seriøs bowler, der satte en stor ære i at spille i Stenhuset. Det har I alle haft en del i. Tak for det.

Venlig hilsen
Rita, Søren og Peter

 

 

Det er med stor sorg, at Bowlingklubben Stenhuset i dag har modtaget meddelelse om, at vort mange årige medlem Knud Erik Christensen er død efter kort tids sygdom.

Knud Erik var en både ivrig og dygtig bowler der har været medlem af Stenhuset i over 40 år. Knud Erik har suverænt klubrekorden med flest spillede førsteholdskampe.

Knud Erik var afholdt og respekteret blandt klubkammerater, og spillere fra andre klubber. Knud Eriks væremåde og dedikation til bowlingsporten og klubkammeraterne, vil blive savnet.

I Stenhuset vil vi huske Knud Erik med stolthed og glæde over alt det, han igennem årtier har betydet for vores klub. Vore varme tanker går til Knud Eriks familie.

Æret være Knud Erik Christensens minde.

Stenhuset deltager i idrætstilbuddet Sport 55+ som er for alle der er mindst 55 år, og som har lyst til at deltage i de idrætstilbud som er omfattet.

Hvis du er 55 år eller ældre kan du købe adgang til at deltage. Det koster 350 kr. for en 12 ugers periode. Herefter kan du deltage i alle de omfattede tilbud.

Bowling tilbydes af Stenhuset hver torsdag i perioden kl. 19.00 - 20.00. Stenhuset stiller en aktivitetsleder/træner til rådighed.

Det er en mulighed for billigt at prøve bowlingsporten, sammen med alle de øvrige muligheder. Alle kan deltage, også aktive bowlere.

Læs mere på sport55+ hjemmesiden.